Ponúkame Vám služby v oblastiach:

Účtovníctvo

 • Vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľov
 • Vedenie podvojného účtovníctva pre neziskové organizácie
 • Vedenie podvojného účtovníctva pre rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov
 • Vedenie daňovej evidencie pre podnikateľov a fyzické osoby

Mzdy a personalistika

 • Spracovanie miezd a personalistika
 • Komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poiťovňami

Ostatné ekonomické činnosti a poradenstvo

 • Vedenie kníh jázd a spracovanie daňových priznaní k dani z motorového vozidla
 • Vedenie skladovej evidencie
 • Vedenie evidencie majetku
 • Prípravu podkladov pre inventarizáciu majetku
 • Prípravu vnútorných smerníc
 • Ekonomické poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo

Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávanie pre obstávateľov
 • Verejné obstarávanie pre verejných obstaráveteľov
 • Verejné obstarávanie pre uchádzačov

Administratíva

 • Administratívne činnosti súvisiace s projektmi čerpanými z prostriedkov EÚ